S

養和醫院
   駐院醫生
急症科專科醫生
Dr. SHUM Kin, Cynthia

岑健醫生

Dr. SHUM Kin, Cynthia
 • 駐院醫生
 • 急症科專科醫生
 • 香港大學內外全科醫學士
 • 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑
 • 香港急症科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(急症科)
養和醫院
    放射科(放射診斷科)名譽顧問醫生
放射科專科醫生
Dr. SIU Tak Hing, Ivy

蕭德卿醫生

Dr. SIU Tak Hing, Ivy
 • 放射科(放射診斷科)名譽顧問醫生
 • 放射科專科醫生
 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 皇家放射科醫學院院士
 • 香港放射科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(放射科)
客席醫生