A

養和醫院
    放射科(放射診斷科)名譽顧問醫生
香港大學放射診斷學系名譽臨床助理教授
放射科專科醫生
Dr. AI Ho Gong, Victor

倪浩光醫生

Dr. AI Ho Gong, Victor
 • 放射科(放射診斷科)名譽顧問醫生
 • 香港大學放射診斷學系名譽臨床助理教授
 • 放射科專科醫生
 • 英國曼徹斯特大學內外全科醫學士
 • 皇家放射科醫學院院士
 • 香港放射科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(放射科)
地區
跑馬地
養和醫院
   放射科(放射診斷科)名譽顧問醫生
放射科專科醫生
Dr. AU Yeung Kai Ming, Paul

歐陽啟明醫生

Dr. AU YEUNG Kai Ming, Paul
 • 放射科(放射診斷科)名譽顧問醫生
 • 放射科專科醫生
 • 香港大學內外全科醫學士
 • 皇家放射科醫學院院士
 • 澳洲皇家放射科醫學院榮授院士
 • 香港放射科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(放射科)
地區
跑馬地